REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ ARCAB INVESTMENTS Sp. z o.o. upoważniającej do zniżek udzielonych przez firmy partnerskie

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z KARTY RABATOWEJ ARCAB INVESTMENTS upoważniającej do zniżek na wybrany asortyment lub usługi wyznaczone przez firmy partnerskie współpracujące z ARCAB Investments Sp. z o.o.
 2. Karta Rabatowa daje prawo do korzystania ze zniżek na wybrany asortyment lub usługi wyznaczone przez firmy partnerskie zakupione w regularnych cenach w punktach sprzedaży firm partnerskich współpracujących z ARCAB Investments Sp. z o.o..
 3. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Możliwość skorzystania z oferty w ramach Karty Rabatowej nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować jej w ramach innych, niewymienionych w Regulaminie usług lub usług nieuwzględnionych przez firmy partnerskie.
 5. Wydający kartę: ARCAB Investments Sp. z o.o., mieszcząca się przy ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2; 02-004 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821431, NIP 701-096-22-82.
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podpisująca umowę kupna/sprzedaży, pośrednictwa sprzedaży lub inną z ARCAB Investments Sp. z o.o. lub korzystająca z usług oferowanych przez firmę.

II. Skorzystanie z rabatów w ramach karty rabatowej:

 1. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest skorzystanie z usług oferowanych przez ARCAB Investments Sp. z o.o. lub wygrania jej w konkursach lub promocjach udostępnianych przez ARCAB Investments Sp. z o.o. w ramach oddzielnych regulaminów.
 2. Wysokość rabatu obliczana jest według regularnych cen cennikowych.
 3. Karta Rabatowa jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych firmy ARCAB  Investments Sp. z o.o..
 4. Karta Rabatowa musi być podpisana przez użytkownika imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym na niej miejscu.
 5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Rabatową ARCAB Investments jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek wynikający z posiadania Karty Rabatowej nie może być cedowane na inną osobę.
 6. Aby skorzystać z przywilejów Karty Rabatowej użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę operatorowi, kasjerowi lub osobie wyznaczonej przez firmy partnerskie do weryfikacji możliwości użycia Karty Rabatowej.
 7. Realizacja upustów następuje po przekazaniu Karty Rabatowej operatorowi, kasjerowi lub osobie wyznaczonej przez firmy partnerskie przed dokonaniem transakcji.
 8. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Rabatową ARCAB Investments Sp. z o.o..

III. Postanowienia końcowe:

 1. Zniżki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez firmy partnerskie oraz innymi zniżkami, jakie posiada Klient. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu wykorzystania rabatu korzysta.
 2. W przypadku zaginięcia/kradzieży karty Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wystawcę karty tj. firmę ARCAB Investments Sp. z o.o. w celu otrzymania zastępczej Karty Rabatowej.
 3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie otrzymania Karty Rabatowej ARCAB Investments.
 4. ARCAB Investments Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie.
string(89) "/home/mqddfzixgq/domains/arcabinvestments.com/public_html/wp-content/plugins/arcab_parser" NULL