POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności ARCAB Investments Sp. z o.o.

Administrator danych:

ARCAB Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-004) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821431, NIP: 7010962282, dalej jako „ARCAB Investments”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email office@arcabinv.com bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

 

Postanowienia ogólne:

ARCAB Investments przywiązuje szczególną uwagę do procesów ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i współpracowników.

Dane osobowe w ARCAB Investments są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

ARCAB Investments jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dane są również przekazywane do podmiotów współpracujących, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. agenci nieruchomości oraz doradcy ds. nieruchomości). 

ARCAB Investments zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. Dbamy także o regularne aktualizacje polityki prywatności, procedur przetwarzania danych oraz o szkolenie osób pracujących z danymi.

 

Cel przetwarzania:

ARCAB Investments przetwarza dane w celu świadczenia usług na rzecz klientów, wykonywania postanowień umownych oraz kontaktu z klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dodatkowo Administrator może również przetwarzać dane osobowe klienta w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak Urząd Skarbowy. Administrator może przetwarzać dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj. w celach marketingu własnych produktów i usług lub gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

 

Zasady przetwarzania:

Dane osobowe w ARCAB Investments przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Dane zbierane są przez nas w konkretnych, wyraźnie wskazanych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o uaktualnianie danych oraz o ewentualne sprostowanie lub usunięcie danych nieprawidłowych. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przez okres nie dłuższy niż wymagany ustawowo.

ARCAB Investments dokłada wszelkich starań aby zapewnić, iż wszystkie dane są przechowywane w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z RODO i zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

 

Twoje prawa:

Na podstawie Rozporządzenia RODO masz prawo do uzyskania pełnej informacji w jakim celu oraz w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane zarówno przy podbieraniu danych jak i później – na wniosek.

Możesz także zażądać kopii udostępnionych danych. Masz prawo do prostowania swoich danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz informacji o naruszeniu danych. W każdej chwili masz również możliwość żądania usunięcia swoich danych.

Ogólna Polityka Prywatności ARCAB Investments Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Pośrednik informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCAB Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, e-mail: office@arcabinv.com , tel.: 697-052-068;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujący sposób na podstawie następujących przepisów:
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/NIP, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, Notariusz przygotowujący umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości i/lub umowę sprzedaży Nieruchomości, Doradcy Kredytowi (jeżeli dotyczy), podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi home stagingowe, fotograf oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
 5. W przypadku decyzji o sprzedaży/wynajmie/zakupie/najmie nieruchomości Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi z którym Pani/Pan będzie zawierać umowę sprzedaży/wynajmu/zakupu/najmu nieruchomości.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 7. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail : office@arcabinv.com lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z RODO.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
string(89) "/home/mqddfzixgq/domains/arcabinvestments.com/public_html/wp-content/plugins/arcab_parser" NULL